komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

Projekti: Tajmer/brojač naprijed-nazad sa podešavanjem


Ovo je vrlo zanimljiva verzija uređaja jer ga sami možete podesiti tako da radi kao tajmer ili kao brojač impulsa, a mogu se podešavati i još neki parametri rada !

Setovanje se vrši držanjem tastera "START", prilikom uključivanja uređaja. Uređaj ulazi u Programski mod rada i pokazuje trenutno setovani mod rada. Na displeju je ispisano npr. P-07 i ostaje u tom modu dok god držite pritisnut taster START. Sa tasterima "Set+" i "Set-" podešavate mod rada. Na displeju se ispisuje P-xx gdje je xx decimalna vrijednost koju vidite u desnoj koloni tabele. Ako Vam je lakše orijentisati se prema bitovima koji se setuju, decimalne tačke na displejima vam pokazuju binarnu kombinaciju 4 bita koja podešavate (prva kolona tabele). Svaki od ova 4 bita uključuje ili isključuje po jednu funkciju.
Pogledajte tabelu:
Bit Resetovan(0) Setovan(1) Dec. vr.
0 Brojač Tajmer 1
1 Bez set. granične vr. Setovanje granične vr. 2
2 Isklj. auto set na kraju ciklusa Uključen auto set na kraju ciklusa 4
3 Smjer brojanja: na dole Smjer brojanja: na gore 8

BIT 0 - Brojač/tajmer, određuje osnovnu funkciju uređaja - da li će raditi kao tajmer i pokazivati vrijeme u minutama i sekundama, ili ce brojati impulse koji se dovode na ulaz brojača.

Bit 1 - Setovanje granične vrijednosti, omogućava da podestite neku vrijednost do koje ili od koje će uređaj brojati vrijeme ili ulazne impulse. Ako ovaj bit nije setovan, tajmer će raditi kao obična štoperica sa minutama i sekundama, a brojač će brojati ulazne impulse. U tom modu nema nikakvog upravljanja sa relejima, a tasterima T2 i T3 se ne može zadati početna/krajnja vrijednost na displeju.

Bit 2 - Auto set na kraju ciklusa, znači da će početna vrijednost koju ste zadali biti automatski ponovo setovana i uređaj će biti spreman za sljedeći ciklus samo pritiskom na taster START. Na displeju će biti ispisana slova AS, kao znak da je Automatsko Setovanje aktivirano i nakon toga se ispisuje zadana vrijednost. Ako vam se često ponavljaju iste vrijednosti, onda je ovo vrlo zgodna opcija, ali ako se svaki put zadaje druga vrijednost onda ovaj bit nemojte uključiti i uređaj će ostati na nuli nakon završetka svakog ciklusa.

Bit 3 - Smjer brojanja. Ako smijer brojanja podesite naprijed tj. na gore, i setujete neku vrijednost na displeju, odbrojavanje će ići od 0 do zadate vrijednosti. Ako ovaj bit nije uključen, odbrojavanje će ići unazad od zadate vrijednosti do 0.

Primjeri:
1. Želite setovati da uređaj radi kao mjerač vremena u sekundama i minutama, bez setovanja početne vrijednosti i sa smjerom brojanja naprijed tj. gore. To znači da morate setovati bitove 1 i 8, odnosno setovati uređaj u mod 9 (binarno 1001).

2. Želite setovati uređaj da radi kao klasični tajmer za odbrojavanje zadatog vremena (npr. za osvjetljavanje ploča u laboratoriji ili nešto slicno), sa podešavanjem, setovanjem na početnu vrijednost na kraju ciklusa i smijerom brojanja unazad tj. na dole: setovaćete bitove 0, 1 i 2 (binarno = 0111, decimalno = 7).

3. Želite setovati uređaj da broji impulse koje mu dovodite na ulaz, sa setom početne vr., bez automatskog auto-setovanja na kraju ciklusa i sa brojanjem unaprijed. To je kombinacija setovanih bitova 1 i 3 (binarno = 0101, decimalno = 5).

Ovakva konfiguracija brojača, u kombinaciji sa 2-kanalnim inkrementalnim enkoderom može raditi kao kompletan automat za mjerenje dužine i sječenje nekog materijala na zadatu dužinu. Motor koji povlači materijal uključujete preko releja a signal sa enkodera dovodite na ulaz brojača. Kada bude dostignuta dužina, odnosno zadati broj impulsa na displeju rele se isključuje i motor se zaustavlja. Isti je princip i recimo na mašinama za namotavanje određenog broja namotaja za motore i transformatore...

Setovanje početne vrijednosti:
Setovanje početne vrijednosti se radi tako što pritisnete START nakon čega trepere sve 4 tačke na displeju, označavajuci da je uređaj u SET modu. Taster START otpustite i sa tasterima SET+ i SET- podešavate prve odnosno druge dvije cifre na displeju. Tasteri imaju autoripit funkciju, sa automatski promjenjljivom brzinom (što se duže drži taster brzina promjene je veća), tako da se podešavanje bilo koje vrijednosti na displeju može izvršiti vrlo jednostavno i brzo.
Nakon setovanja željene vrijednosti na displeju, pritiskom ponovo na taster START izlazite iz moda setovanja. Sada START/STOP ima svoju ulogu pokretanja ili zaustavljanja brojanja vremena ili ulaznih impulsa.

Istovremeni pritisak na tastere SET+ i SET- dovodi do resetovanja vrijednosti na 0000 i iskljucivanja releja. Istovremenim pritiskom na SET+ i START ulazite u mod za podešavanje, ali samo ako je taster START bio pritisnut prilikom uključivanja uređaja.

Za vrijeme rada tajmera tačka iza prve dvije cifre tj. iza minuta, treperi frekvencijom 1Hz, a u modu brojača prati stanje ulaznog signala. Ulaz se dovodi direktno na ulaz PIC-a, sa pull-up otprnikom 10K, dakle na ulaz se može spajati mehanički ili elektronski davač impulsa, pazeći na nivo i polaritet signala. Frekvencija ulaznog signala može ići do 1KHz, odnosno 1000 impulsa u sekundi.


Prodaja Prodaja

UTB-MOD : Univerzalni Tajmer/Brojač modul, sa 3 tastera, sastavljen i testiran sklop, bez kutije
60 €

UTB-GUR : Univerzalni Tajmer/Brojač, sa 3 tastera, sastavljen i testiran uređaj, u kutiji.
70 €

Narudžbe na mail: narudzbe@elektronika.rs.bahome | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net