komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

GSM projekti: GSM Power Contoll - nadzor izvora napajanja
GC_PowerControll
Ovo je drugi GC uređaj koji realizujemo na istoj hardverskoj platformi, ali sa novim softverom i dodatnim hardverom za detekciju napona 220V~. Uređaj ima i 2 ulaza za senzore temperature (opseg:-55°C do +125°C), sa mogućnošću da setujete donju i gornju granicu za slanje alarm SMS-a. To može biti vrlo korisno ako uređaj koristite npr. za nadzor rezervnog napajanja pumpi u sistemu centralnog grijanja, u hladnjači ili u računarskoj sali gdje je potrebno uključiti klimu...

Da bi objasnili način podešavanja i neke nove mogućnosti ovog uređaja, poslužićemo se primjerom. Zamislimo situaciju koja se u praksi često sreće u većim firmama, bankama, internet provajderima, vladinim institucijama i slično. Za rezervno napajanje servera se koriste UPS-ovi koji standardno nemaju veliku autonomiju. U slučaju dužeg prekida mrežnog napajanja potrebno je startovati agregat, koji napaja najvažnije potrošače dok god se mrežni napon ponovo ne pojavi.
Podrazumijeva se da imate rješeno rezervno napajanje za GSM kontroler, preko akumulatora ili na neki drugi način!

Iz vlastitog iskustva znamo da kratkih prekida mrežnog napona, na nekim lokacijama, može biti i preko 60 u danu, vjerovali ili ne!
Zbog toga je neophodno nadzirati stanje i imati dojavu svake problematične situacije sa napajanjem važnih potrošača. Pri tome nema potrebe za slanjem gomile suvišnih SMS poruka kod svakog nestanka mrežnog napajanja, jer će u većini slučajeva automatika odraditi sve što je potrebno. Kada automatika zakaže, iz bilo kojeg razloga, to je ono što treba odmah dojaviti, kako bi se moglo brzo reagovati.

Osim samog GC-a, koristimo i naš sklop GC-4I220 koji obezbjeđuje 4 galvanski odvojena ulaza za detekciju napona 220V~. Mrežni napon 220V dovodimo na ulaz1, napon sa agregata dovodimo na ulaz2, a napone iz UPS-ova na ulaze 3 i 4.

Sve komande vezane za setovanje poruka su iste kao i kod naših ranijih GSM kontrolera GC-4IO i GC-UNI , koje ste već upoznali. Podrazumijeva se i da svaka poruka upućena GC-u počinje sa "Gc." čak i ako to negdje nije navedeno, a sve komande se mogu kucati malim ili velikim slovima. U toku obrade komandi sva slova se pretvaraju u velika tako da će i poslane poruke biti uvijek napisane velikim slovima bez obzira kako ste ih unijeli u komandi P.

Vratimo se našem zamišljenom primjeru

Najprostija verzija dojave može se dobiti recimo ovako:
Gc.P11 Nestalo struje!, P10 Dosla struja!
Kad nestane mrežnog napona i ulaz 1 ode na logicko H, odnosno 1 (jer imamo otokaplere na ulaznom sklopu za 220V koji nam invertuju logiku), dobijete SMS poruku Nestalo struje! i obrnuto.
To je princip koji se može koristiti na svim verzijama naših GSM kontrolera.

Ono što je novo, u ovoj verziji softvera, su dvije stvari:
- Tajmeri, koji se mogu setovati za svaki ulaz i za oba stanja (L i H odnosno 0 i 1) na ulazu, i
- Logički uslovi za slanje poruke, na osnovu stanja na ulazima !


Nova komanda je Z (kao Zadrška, jer su sva druga logična slova već potrosena :) i ima sljedeću sintaksu:
Zulaz=timer[m][h](maska:ulazi)
Vrijema tajmera se zadaje u sekundama, minutama ili satima, ako iza broja stoji slovo m, odnosno h, respektivno. Maska i ulazi su logička stanje na ulazima u binarnom formatu, a poredak bitova za 4 ulaza ide od 1 do 4 sa lijeva na desno, isto kao što ih dobijate i u "r?" izvještaju . Znači maska 1000 dozvoljava samo da pratimo stanje na ulazu 1, jer su ostali ulazi maskirani sa 0 i neće utjecati na provjeru. Maska 0011 dozvoljava da poredimo stanje samo na ulazima 3 i 4, a parametar 'ulazi' je binarno stanje na ulazima koje očekujemo, da bi uslov bio ispunjen i poruka poslana.

Pogledajmo kako to funkcioniše u praksi:
  Gc.Z11=15m(1000:1000)
U gornjem primjeru smo već aktivirali ulaz 1 i podesili odgovarajuće poruke komandama P11 i P10. Sada podešavamo tajmer na 15 min koji se startuje kada nestane napona na ulazu 1 i promjeni se stanju ulaza 1 na logičko H (to odefiniše komanda Z11, na isti način kao i setovanja poruke P11). Iza znaka jednakosti, koji je obavezan, navodimo vrijeme tajmera, a u zagradama su binarna maska i očekivano stanje ulaza, razdvojeni dvotačkom (koja nije obavezna i može se koristiti i neki drugi znak osim "," jer on razdvaja komande).
Nakon isteka 15 min. provjerava se stanje tako sto se na trenutno stanje ulaza primjeni zadata maska i onda uporedi rezultat sa onim što ste zadali kao uslov. U ovom slučaju znači da će poruka biti poslana samo ako je nakon 15min ulaz 1 još uvijek u stanju H, tj. ako nema mrežnog napona duže od 15 min.

Logička provjera se može odnositi i na ostale ulaze, pa tako npr. za dojavu da se agregat nije startovao biće:
Gc.Z11=3m(1100:1100)
Sada su uslovom, nakon isteka 3 minuta, obuhvaćen ulaz 1 i ulaz 2, a poruka će biti poslana samo ako su oba ulaza na H, tj. nema napona ni na jednom od njih. U tom slučaju uz ovaj uslov bi podesili i poruku tipa: P11Nema mreze ni agreg!
Dakle sada ćemo dobiti preciznu informaciju o problemu jer poruka se šalje samo ako se 3 min. od nestanka mrežnog napona agregat nije uspio startovati, i mrežnog napona još uvijek nema. To je situacija koja već zahtijeva nekakvu intervenciju čovjeka...

Ako je sve u redu i agregat se uključi, a želite dobiti poruku nakon tri sata da agregat još uvijek radi: Gc.P20Agregat radi 3h, Z20=3h(0100:0000)
Znači nakon isteka 3 sata provjerava se da li je ulaz 2 na 0, i ako jeste, dobijate poruku da je sve radi, ali mrežnog napona još uvijek nema, što možda zahtijeva povećanu pažnju, zavisno od agregata i njegove autonomije.

Recimo da želite informaciju i kada agregat stane, poslaćete komande: Gc.P21Agregat stao, Z20=(0100:0100) i dobijete poruku odmah nakon što je agregat stao. U ovoj komandi tajmer nismo ni setovali pa je on 0 sekundi, dakle nema nikakve zadrške nakon promjene stanja na ulazu i poruka će biti poslana odmah, ali samo ako je zadati uslov ispunjen.
Kako je zadata maska 0100, maskirani su ulazi 1, 3 i 4 tako da će poruka biti poslana i kada agregat stane zbog povratka mrežnog napona, ali i kada mu, recimo, nestane goriva.
Ako želite da poruku dobijete samo ako je agregat stao, a mrežnog napona još uvijek nema, porebno je samo podesiti masku i uslov na 1100, tako da obuhvatite uslovom oba ulaza. Dakle biće:
Gc.P21Agregat stao!, Z20=(1100:1100)
Sada će poruka biti poslana samo ako je agregat stao, a mrežnog napona nema, što može značiti da recimo nema goriva, da se nešto pokvarilo i sl. U svakom slučaju i ovo je situacija koja zahtjeva akciju čovjeka.

Naravno, moguće je na isti način u uslov slanja ubaciti i ostale ulaze, pa dobiti poruku čim stane UPS, a nema mreže ni agregata ili nešto slično. Mogućnosti za kombinovanje imate jako puno, pa vam ostaje da dobro razmislite šta vam treba u datoj situaciji i pažljivo isplanirate kompletno setovanje uređaja.

Na kraju, pretpostavimo da želite dobiti i poruku kada se mrežno napajanje vrati ali bez kratkih prekida. Komanda bi mogla izgledati ovako:
Gc.P10Mreza 220V je OK!, Z10=10m(1000:0000) Nakon konstantne logičke nule na ulazu 1 u neprekidnom trajanju od 10 min. dobićete poruku "Mreza 220V je OK!", što znači da možete odahnuti :).

Nema prepreke da zadate i komandu tipa "Gc.Z10=10m()", dakle samo setovan tajmer ali bez uslova, koja će dovesti do slanja poruke sa zadrškom od 10min. Ne znam da li bi ovo imalo neku primjenu u praksi, ali ko zna... neki naši kupci su vrlo inventivni pa možda i ovakva opcija nekom bude od koristi.

Gc.z?
Komanda šalje izvještaj sa memorisanim Z parametrima za sve podešne ulaze (ulazi koji nemaju setovan tajmer ili uslov se preskaču u izvještaju). Služi za provjeru setovanja, da budete sigurni koja poruka će biti poslana u kojoj situaciji i da li je sve ispravno podešeno i memorisano, kao što ste isplanirali. Ukoliko nema zadatih uslova ni na jednom ulazu ne šalje se nikakva poruka. Slična komanda postoji i za poruke: P?.

Na kraju još samo neke napomene:

- Kada se stanje na ulazu mijenja, tajmeri koji rade na istom ulazu isključuju jedan drugog tako da je aktivan samo onaj koji odgovara trenutnom stanju na ulazu, a automatski deaktivira onaj drugi. Npr. na ulazu 1 neće se desiti da istovremeno bude aktivan i tajmer od 3min i onaj od 10min, nego samo onaj koji odgovara trenutnom stanju tj. zadnjoj promjeni na ulazu. Na taj način se izbjegavaju suvišne poruke i zbunjujuće situacije koje bi mogle nastati kod čestih promjena i dugačkih vremena tajmera.
Da bi situacija sa stanjem nadzirane opreme bila što jasnija, osim definisane poruke, dobijate u svakom SMS-u i kompletno stanje na sva 4 ulaza, kao što to radi komanda R?. Npr. poruka iz gornjeg primjera "P10Mreza 220V je OK!" će izgledati ovako kada je primite:
Mreza 220V je OK! Ulazi[1-4]: 0111

- Maksimalno vrijeme za svaki tajmer iznosi 32767 sekundi, a to je 546 minuta ili 9 sati.

- Rezervno napajanje za GSM kontroler mora biti riješeno tako da ne dolazi do prekida njegovog napajanja u toku rada jer će trenutno aktivni tajmeri biti obrisani. Zatečeno stanje ulaza u momentu uključenja se uzima uvijek kao početno stabilno stanje od kojeg GC kreće u rad i reaguje na svaku promjenu stanja na ulazima!
To znači da će, u gornjem primjeru, nakon uključenja uređaja biti memorisano stanje 0111 na ulazima kao početno (jer je mrežni napon je OK a ne rade UPS-ovi ni agregat pa su ti ulazi na visokom nivou). Nakon isteka 15 min. nećete dobiti poruku P10 jer se na ulazima nije desila nikakva promjena.

- Sva podešavanja (poruke, tajmeri i uslovi) se čuvaju u internom EPROM-u, što znači da važe dok god ih ne promijenite ili ne obrišete odgovarajućim komandama. Da ne bude zabune, kod prekida napajanja uređaja biće obrisani samo već aktivirani tajmeri koji se nalaze u RAM-u kontrolera, a ne njihove početne vrijednosti koje se nalaze u EPROM-u.

Kompletan pregled komandi koje uređaj prepoznaje

 • - Provjera rada GC-a: Gc.V?
  Komanda V? samo vraća verziju softvera na kojoj GC trenutno radi, ali to je ujedno i provjera da je sve u redu i da GC regularno prima i šalje poruke. Osim verzije softvera dobićete i naziv GSM mreže na kojoj uređaj trenutno radi. Sobzirom da je izbor mreže automatski, ova informacija može biti značajna u nekim situacijama kao npr. kod dopunjavanja računa na pripejd karticu.

 • - Upravljanje sa izlazima i relejima: GC.[A/B/C/D][0/1/R]
  Izlazi su oznečena slovima A,B,C i D, a sljedeći simbol iza slova može biti: 0 (nula) , 1 ili slovo "R". U uređaj se ugrađuju samo 2 releja jer na štampanoj ploči nije bilo mjesta za sva 4. Izlazi C i D se mogu izvesti na RJ11 konektore na poleđini uređaja kao TTL signali sa logičkim nivoima 0V i 3,3V (PIC u uređaju radi na 3,3V).
  Logično, 0 označava da rele želimo isključiti, a 1 da ga želimo uključiti. Slovo R će izazvati preklapanje releja u suprotno stanje od trenutnog, zadržavanje tog stanja 5 sekundi a zatim povratak u prvobitno stanje. Ovo je namijenjeno za potrebe resetovanja nekog uređaja, pa je zbog toga i uvedeno baš slovo "R".
  Primjer:
  Gc.A1C0Dr - rele A će biti uključen, rele B će ostati u istom stanju, rele C će biti isključen a rele D resetovan na 5 sek. (ako je bio isključen, komanda će ga uključiti na 5 sek. a zatim ponovo isključiti, i obrnuto, ako je bio uključen komanda "Dr" će ga isključiti na 5 sek. i ponovo uključiti). Kao što se vidi i iz ovog primjera, možete navesti jedan ili više releja kojima želite mijenjati stanje.
  Stanje svih releja se pamti u EEPROM-u i u slučaju nestanka napajanja biće vraćeno na zadnje setovano stanje. Komanda R, za reset, nema utjecaja na pamćenje stanja releja, te ako za vrijeme njenog izvršavanja nestane napajanja, to neće izazvati pogrešno setovanje releja na startu.

 • - Setovanje poruka: Gc.P[1-4][0/1/#][*]tekst_poruke
  Za svaki od 4 ulaza, možete definisati po dvije poruke koje će automatski biti poslane prilikom promjene stanja na ulazu. Svaki otvoren ulaz se nalazi na logičkoj jedinici, a spajanjem na masu dovodi se u stanje logičke nule. Obe ove promjene mogu dovesti do slanja sms poruke.
  Komanda "p" označava setovanje poruke, prvi broj nakon slova p je broj ulaza 0 do 4, a drugi broj (0 ili 1) je logičko stanje ulaza. Simbol "#" označava brisanje poruke na zadatoj poziciji. Simbol "*" ako se unese kao prvi znak u poruci oznacava da ce poruka biti poslana direktno na displej telefona, a ne kao obična sms poruka!
  Primjeri:
  Gc.p10 Ulaz 1 je zatvoren.
  Setovanje poruke koja se šalje kada ulaz 1 bude zatvoren (spojen na masu).
  Gc.p31 Ulaz 3 je otvoren.
  Setovanje poruke koja se šalje kada ulaz 3 bude otvoren (vise nije spojen na masu).
  Gc.p20#
  Brisanje poruke koja se slala u slučaju da ulaz 2 bude zatvoren.
  Gc.p1#
  Brisanje OBE poruke vezane za ulaz 1. Bilo kakva promjena na ulazu 1 više neće dovoditi do slanja sms poruke.
  Gc.p11*Ulaz1 je otvoren.
  Kada ulaz 1 postane otvoren poruka "Ulaz 1 je otvoren" će biti poslana direktno na displej a ne kao obična sms poruka! Ovakva poruka se obično naziva "instant message", i najčešce je telefon ne memorise automatski kao ostale poruke !

  Gc.p?
  Vraća vam sve memorisane poruke za sve ulaze, tako da uvijek možete provjeriti koja poruka će biti poslana u kojoj situaciji i da li je sve ispravno podešeno kao što ste zamislili. Ako je dužina teksta veća od 55 znakova biće podijeljene u više pojedinačnih SMS poruka. Ulazi na kojima nema setovanih poruka se preskaču u izvještaju, tako da izvještaj bude što kraći i stane u manji broj poruka. Ukoliko nema zadatih uslova ni na jednom ulazu ne šalje se nikakva poruka.

  Treba još napomenuti da će poruke o promjenama na ulazima biti poslane na SVE master brojeve koji su upisani u GC, a u slučaju da nijedan master broj nije setovan, biće upućene na broj koji se zadnji obratio GC-u sa bilo kojom komandom! Maksimalna dužina poruke je 20 znakova. Ako se pošalje duža, biće zanemaren višak znakova.

 • - Setovanje master brojeva: Gc.M[1-4][C][+xxxxxxxxxxx]
  GC.M1 - Setuje MASTER broj na pošiljaoca poruke, tako da nadalje samo taj broj može upravljati sa GC-om. Nakon ove komande, samo se sa master broja može upravljati GC-om. Ako nema ni jednog setovanog mastera u GC-u, dovoljno je samo zadati master komandu M1 (ili M2, M3, M4) i broj posiljaoca će biti upisan kao master broj na zadatoj poziciji. Nakon ovoga, samo master može dodati još neki broj u master listu, navođenjem kompletnog broja kao parametra komande. Preporučuje se unošenje kompletnog broja a to znači obavezno i znaka '+' prije broja (oblik 00387... nije podržan za sada i ne može se koristiti!).
  Primjeri:
  GC.M2 Ako je ova komanda poslana sa broja +38765001002, taj broj se automatski upisuje kao master 2 i od tog trenutka samo taj broj moze upravljati sa GC-om. To znači i da samo taj broj može dodati još nekog u listu master brojeva! Npr. komadom GC.M3+38766123456 - za mastera 3 se setuje telefon sa brojem +387-66-123-456 Nakon ovoga imamo situaciju da su kao masteri setovani brojevi: +387-65-001-002 na poziciji M2 i +387-66-123-456 na poziciji M3. Master brojevi M1 i M4 su još uvijek slobodni i bilo ko od postojećih mastera može da ih popuni sa nekim novim brojevima.
  GC.M2# - Izvršenje ove komande će obrisati mastera 2 i on više nema pravo da upravlja sa GC-om.
  GC.M# - Briše sve master brojeve, tako da bilo ko može upravljati GC-om.
  GC.M? - Ovom komadom od GC-a ćete dobiti izvještaj o svim setovanim master brojevima u obliku: M1:#, M2:+38765001002, M3:+38766123456, M4:#
  Gc.M1C, M2C+387xxxbroj
  Slovo C označava poziv (Call). Ovom komandom smo setovali svoj broj kao master 1 i drugi master na neki broj, a pri tom se u oba slučaja zahtijeva i POZIV i SMS poruka kod aktiviranja nekog ulaza. Ovakav način rada se uobičajeno koristi kod dojave alarma, kao GSM pozivnik. U slučaju provale, poziv će puno sigurnije biti primjećen, ali ako niste trenutno dostupni, čekaće vas SMS poruka i biti poslana čim postanete dostupni!

 • - Izvjestaj o stanju svih ulaza, izlaza, verziji i mreži: Gc.R?
  Izvršenjem ove komande, GC Vam šalje sms poruku sa izvještajem u sljedećem obliku:
  Stanje ulaza [1-4]:1111 Stanje izlaza [ABCD]: 0000  GC4IO v2.0  Mreza:MOBI'S

 • - Izvjestaj o stanju kredita (ako je u GC-u pripejd kartica): Gc.K?
  GC će u toku izvršavanja ove komande poslati upit mobilnoj mreži u obliku poziva "*101#" i kada dobije odgovor, spakovaće ga u sms poruku i proslijediti na broj koji je poslao komandu. Ako je u telefonu kartica koja nije pripejd dobićete poruku ERROR ili nešto slično zavisno od centrale mobilnog operatera.

 • - Dopuna kredita (ako je u GC-u pripejd kartica) : Gc.Kxxxxxxxxxxxxxxxx
  Slanjem ove komande, sa važećim brojem vaučera iza slova K, GC će izvršiti dopunu kredita i kada primi izvještaj o tome, poslaće Vam ga u obliku sms poruke da vidite da li je dopuna uspjela i do kada važi kartica. Za komande "K" ne morate imati master privilegiju, što znači da svako može provjeriti stanje na kartici GC-a i svako može poslati broj za dopunu (što može biti vrlo važno u slučaju da je master odsutan i/ili nedostupan a GC-u istekne pripejd kartica).

 • - CALL BACK funkcija: Gc.CB
  GC će nazvati broj sa kojeg je dobio ovu poruku i ukoliko je spojen eksterni mikrofon na GC, moći ćete slušati sve šta se dešava o okolini GC-a sve dok ne prekinete vezu.


  Komande za kontrolu temperature

  Princip nadzora temperature je realizovan tako da možete podesiti donju i gornju graničnu vrijednost. Svaki puta kada dođe do prelaza temperature preko neke od graničnih vrijednosti, šalje se SMS poruka sa izvještajem o temperaturi.
  Za razliku od prethodne verzije uređaja, GC-UNI, sada je moguće priključiti dva temperaturna senzora tipa Dallas 18B20. Setovane granice se odnose na oba senzora i ne mogu se podešavati za svaki senzor posebno.

  Izvještaj o temeperaturi ima uvijek isti oblik i izgleda ovako:

  T1= 23°C
  T2= 28°C
  TD:-55°C
  TG:125°C

  Ako donja i/ili gornja granica nije zadana, koriste se granične vrijednosti senzora. U našem slučaju, za DS18B20 te granice radnog režima su od -55°C do +125°C.
 • Upit za trenutnu temperaturu: Gc.T?
  Komanda vraća izvještaj o temperaturi, koji izgleda kao u gornjem primjeru.
 • Setuje donju graničnu vrijednost temperature: Gc.TD[#]xx
  Ako temp padne ispod donje setovane granice, šalje se automatski poruka sa trenutnom temperaturom.
 • Setuje gornju graničnu vrijednost temperature: Gc.TG[#]xx
  Ako temp poraste iznad gornje setovane granice, šalje se automatski poruka sa trenutnom temperaturom.

  Primjeri:

  Gc.TG30,T? - ovom komadom, odnosno sa ove dvije komande smo podesili gornju temp. na 30°C i zatražili temp. izvještaj da vidimo da li je sve ispravno upisano i kolika je trenutna temp.
  Ako sada senzor prislonite uz tijelo na desetak sekundi, temp će preći 30 stepeni i dobićete temp. izvještaj sa trenutnom temperaturom i setovanim granicama. Ako sada odvojite senzor od tijela, temp. će pasti ispod granice od 30°C i dobićete ponovo temp. izvještaj. Isti princip važi i za negativne vrijednosti temperature, što se može koristiti kao alarm u slučaju kvara hladnjaka ili zamrzivača, odnosno hladnjače na kamionu, ili kao alarm o mogućem smrzavanju u sistemu centralog grijanja, ako setujete TD na stepen ili dva iznad nule! Poruka se salje samo jednom i ne salje se ponovo dok temp. ne padne/poraste ponovo preko zadate granice. Komanda se moze zadati i u obliku Gc.T30? i imaće isti efekat kao i gore navedena, samo je kraća za kucanje (ako je prvi znak iza zadate temp. upitnik, šalje se temp. izvještaj.)
  Setovanje gornje granice može se iskoristiti kao dojava o opasno visokoj temp. u sistemu centralnog, previsoka temp. motora, kao signalizacija požara i sl.
  Gc.TD# - brise donju granicnu vr. (tj. setuje max. vrijednost -55°C)
  Gc.TG# - brise gornju granicnu vr.(tj. setuje max. vrijednost +125°C)

  Gc.TD10, TG27, T? - ovom porukom smo setovali donju temp. na 10°C, gornju na 27°C i zatražili temp. izvještaj. Dakle, u slučaju da temp opadne ispod 10°C ili poraste preko 27°C, dobićete poruku sa temp. izvještajem.
  Ako još preko nekog od releja na GC-u uključujete grijalicu u stanu, sada imate potpunu kontrolu nad temperaturom, tako da nikada ne ulazite u hladan stan, niti vam grijalica radi "u prazno" kad nema nikoga, jer ste se negdje neplanski zadržali... i ne morate trčati kući zbog opasnosti od požara, jer sve se rješava sa jednom porukom... Dobro došli u 21. vijek (makar i sa malim kašnjenjem)! :)

  To je lista komandi koje poznaje naš GSM kontroler, a kao i kod prethodnih vezija GC-4IO i GC-UNI , postoji mogućnost da u jednoj poruci kombinujete više komandi, koje se odvajaju zarezom, kao što ste već vidjeli u navedenim primjerima. Iza zareza može se ostaviti jedan blanko simbol (razmak), radi preglednosti, ali nije obavezan. Svi blanko simboli se zanemaruju, osim onih u porukama. Ukupna duižina poruke sa komandama ne smije prelaziti 60 znakova. Ukoliko je poruka duža biće obrisana bez ikakve obrade komandi.

  Gc.p10 Link radi OK, p11 Link ne radi!, P?, M1, M?
  Ovom jednom SMS porukom smo praktično izvršili kompletno konfigurisanje GC-a za neku zamišljenu primjenu detekcije ispravnosti neke veze. Setovane su dvije poruke na ulazu 1 (za stanje 0 i 1), setovan je master broj na broj pošiljaoca (pretpostavlja se da nijedan master nije bio setovan) i zatražen izvještaj o zapamćenim porukama i masterima. Kada GC dobije signalizaciju sa nekog uređaja na ulazu 1 dobićete prvu poruku. Kada se stanje promijeni, dobićete drugu poruku. (Pretpostavlja se da imate riješeno rezervno napajanje u obliku akumulatora ili UPS-a, koje napaja GC)

  Gc.M1, M2+387xxxbroj, M3+387xxxbroj, M?
  Ovom komandom smo setovali svoj broj kao master 1 i jos dva broja kao mastere 2 i 3, te zatražili master izvještaj da se uvjerimo da je sve ispravno "leglo" na svoje mjesto.

  Gc.M#, P2#, A1BrC0, R?
  Ovdje smo obrisali sve mastere, isključili slanje svih poruka sa ulaza 2, uključili rele A, resetovali rele B na 5 sek., isključili rele C te zatražili izvještaj o stanju svih ulaza i izlaza.

  Svaka komanda je aktivna odmah nakon izvršavanja, o čemu treba voditi računa. Npr. u situaciji da zadate sljedeći niz komandi:
  Gc.M1#, B1, R?
  Ukoliko je setovano više mastera, a vaš master broj je master 1, nakon prve komande M1# taj master broj je onemogućen i više nemate pravo da upravljate sa GC-om, tako da ostale komande, u ovom slučaju "B1" i "R?" nemate pravo da izvršavate, i one neće imati nikakvog efekta.
  Međutim, ukoliko je master 1 bio jedini setovani master broj, nakon komande M1#, svi dobijaju pravo upravljanja sa GC-om, tako da se i ostale komande izvršavaju normalno, i nadalje ih svako može koristiti.


Verzija sa rezervnim napajanjem - akumulatorom
GC_PowerC_AKl

Na fotografiji možete vidjeti kako izgleda kada se uredjaj upakuje u kutiju sa akumulatorom, a ostaje dovoljno prostora da u istu kutiju stane i sklop sa ulazima za 220V, tako da dobijate potpuno rješenje u jednoj kutiji! Potrebno je samo dovesti 12V sa ispravljača za napajanje, a naš GC_PowerC će se pobrinuti i za punjenje akumulatora i u slučaju nestanka mrežnog napona nastaviće da radi još jako dugo sobzirom da ugrađujemo Panasonic akumulator od 6V/4Ah. Zavisno od broja poruka koje bude trebao slati, autonomija rada iznosi i više od 12h.

Sobzirom na fleksibilnost hardverske platforme, sigurno će se pojaviti još novih verzija uređaja jer mogućnosti ugrađenog hardvera nisu ni blizu iscrpljene.

Kao i uvijek, sve vaše kritike, predlozi i ideje su dobrodošli na mail:
info@elektronika.rs.ba

Prodaja Prodaja

GCU_PowC : GSM kontroler za nadzor napajanja sa Dallas 18B20 senzorom za temperaturu
300 KM

GCU_PowC_AKpak : GSM kontroler za nadzor napajanja sa senzorom i akumulatorom, u kutiji
350 KM

GCU_4I220 : Ulazi za 220V za GSM kontrolere
30 KM

Narudžbe na mail: narudzbe@elektronika.rs.bahome | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net